Sunday 5 February 2023

Shirley Srulovic will be sitting shiva

Shirley Srulovic will be sitting shiva for her sister Helena Wolf עייה Venue 3/165 Glen eira rd - entrance Myrtle st - Sunday 10am - 6pm Monday- wednesday 10am - 7pm Minyan on Sunday 5 feb - 7.30 pm at Chabad Malvern

Hamakom Yenachem Etchem Betoch She'ar Aveilei Tzion ViYerushalayim

‎המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים