Friday 19 February 2021

Mazaltov! Baby BOY! Rubin (Gershovitz) πŸ‘ΆπŸ»

BS'D

MAZALTOV


Moshe & Mushka Rubin
(nee Gershovitz)

A Baby BOY

in Crown HeightsMazaltov to the Grandparents
Rabbi Ephraim & Chani Gershovitz
Meir & Masha Rubin 


Mazaltov to the GreatGrandparents
Rabbi Eli & Brenda Eber


_______________
Generated using www.bit.ly/birthnotice
___________________________________
www.bit.ly/EmmanuelsArchive
www.bit.ly/EmmanuelsRealEstate
www.bit.ly/EmmanuelsJobSearch
==============================